1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Firma DOPRAVA-STĚHOVÁNÍ (Jaroslav Brůček) vydává tímto postupem podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "Podmínky"):

2. SMLUVNÍ STRANY

2.1 DOPRAVA-STĚHOVÁNÍ je firma se sídlem Pavlíkov 92, 270 21, Rakovník, PSČ 270 21, IČ:07065833.

2.2 Odesílatelem je fyzická nebo právnická osoba, které DOPRAVA-STEHOVANI poskytuje služby na základě objednávky podle těchto všeobecných obchodních podmínek. Dále jako "Odesílatel"

3. ROZSAH PLATNOSTI

3.1 Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi Dopravcem a Odesílatelem. Veškeré obchodní vztahy se obecně řídí právním řádem České republiky, obchodním zákoníkem a Úmluvou CMR, ADR a AETR. Podmínky jsou základní úpravou smluvních vztahů mezi Dopravcem a Odesílatelem, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem, mají před těmito normami přednost.

3.2 Podmínky definují obchodní vztah mezi Dopravcem a Odesílatelem. V souladu s nimi Dopravce poskytuje resp. poskytne Odesílateli Služby za podmínek definovaných těmito Podmínkami.

4. VÝKLAD POJMŮ

4.1 Objednávka je závazný a neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy potvrzený Odesílatelem na vzorovém dokumentu, který bude po prvním kontaktování Odesílateli poskytnut v elektronické podobě e-mailem nebo předaný osobně (dále viz. čl. 5). Odesláním Objednávky Odesílatel schvaluje, že se seznámil a souhlasí se zněním Podmínek, a že se těmito Podmínkami řídí smluvní vztahy mezi Dopravcem a Odesílatelem.

4.2 Smlouva je smlouva o přepravě mezi Odesílatelem a Dopravcem, kterou se Dopravce zavazuje Odesílateli, že přepraví věc (zásilku) z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a Odesílatel se zavazuje zaplatit mu úplatu (přepravné vč. ostatních služeb jako např. Manipulace).

Smlouva je uzavřena:

a) Okamžikem doručení akceptace Objednávky Odesílatelem Dopravci.
b) Naložením zásilky v případě, kdy Odesílatel zašle Dopravci objednávku na jiném formuláři, než je vzorový dokument těchto Podmínek, kterou Dopravce předběžně potvrdí pod podmínkou, že smluvní vztah mezi Dopravcem a Odesílatelem se bude řídit těmito Podmínkami. Takové potvrzení objednávky Dopravcem na jiném formuláři, než je vzorový dokument těchto Podmínek je novým návrhem k uzavření smlouvy v souladu s těmito Podmínkami.
c) Akceptací nového návrhu k uzavření smlouvy v případě, kdy Odesílatel zašle Dopravci objednávku na jiném formuláři, než je příloha vzorový dokument těchto Podmínek, kterou Dopravce předběžně potvrdí pod podmínkou, že smluvní vztah mezi Dopravcem a Odesílatelem se bude řídit těmito Podmínkami. Takové potvrzení objednávky Dopravcem na jiném formuláři, než je vzorový dokument těchto Podmínek je novým návrhem k uzavření smlouvy v souladu s těmito Podmínkami.

4.3 Službou se rozumí zajištění přepravy zásilky z místa odeslání do místa určení na základě Smlouvy dle těchto podmínek. Součástí služby může na základě Smlouvy být i zajištěna manipulace zboží.

5. OBJEDNÁNÍ SLUŽBY

5.1 Objednávku může Odesílatel učinit jedním z těchto způsobů:

a) prostřednictvím internetových stránek www.doprava-stehovani.cz
b) elektronickou poštou na emailovou adresu info@doprava-stehovani.cz
c) osobním předáním v sídle Dopravce, či Odesílatele

5.2 Podmínkou pro naplnění platnosti Objednávky Odesílatele je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři (vzorový dokument). Objednávka je zároveň návrhem na uzavření Smlouvy. K uzavření Smlouvy dojde okamžikem doručení potvrzení Objednávky ze strany Dopravce Odesílateli.

5.3 Odesílatel může Službu objednat i na základě písemné objednávky osobně doručené nebo elektronicky na jiném formuláři, než je příloha vzorový dokument těchto Podmínek, kterou Dopravce předběžně potvrdí pod podmínkou, že smluvní vztah mezi Dopravcem a Odesílatelem se bude řídit Podmínkami DOPRAVA-STĚHOVÁNÍ. Takové potvrzení objednávky Dopravcem na jiném formuláři, než je příloha vzorový dokument těchto Podmínek je novým návrhem k uzavření smlouvy v souladu s těmito Podmínkami. Smlouva je pak uzavřena buď akceptací nového návrhu Odesílatelem nebo naložením zásilky.

6. CENA SLUŽBY

6.1 Nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, je cena služby stanovena dle ceníku Dopravce platného v době uzavření Smlouvy. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní strany se dohodnou písemně na úpravě ceny.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Pokud není sjednána platba v hotovosti ihned osobně Dopravci, je Odesílatel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře. Není-li sjednáno mezi Odesílatelem a Dopravcem něco jiného, je standardní splatnost od data vystavených faktur 14 kalendářních dnů.

7.2 V případě nedodržení termínu splatnosti faktury se Odesílatel zavazuje uhradit vedle úroků z prodlení také smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.

7.3 Povinnost Odesílatele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s poskytováním Služby a odstoupením od smlouvy tím není dotčena.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1 Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné dnem doručení písemného odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. Odesíatel může zrušit objednávku nejpozději 72 hodit před stanoveným naložením zásilky, pokud tuto podmínku nedodrží, je povinen uradit částku 1 000 Kč, jakožto náklady na komplexní přípravu plnění objednávky. Dopravce může objednávku zrušit nejzpozději 24 hodit před stanoveným naložením zásilky, kompenzací může být doporučení jiné přepravní společnosti, se kterou může Odesílatel uzavřít novou smlouvu o přepravě.

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1 Dopravce si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu poskytování Služby. Změnu, doplnění a jejich účinnost Dopravce vyhlásí vhodným způsobem. Odesílatel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných Podmínek, tento nesouhlas sdělit Dopravci ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl nebo dozvědět mohl. Neučiní-li tak, má se za to, že Odesílatel změny či doplňky akceptoval.

9.2 Dopravce neodpovídá Odesílateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Dopravce po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností.

9.3 Odesílatel se zavazuje neprodleně oznámit Dopravci jakékoliv změny týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti Odesílatele se veškeré pohledávky Dopravce vůči Odesílateli stávají splatnými v den, kdy se Dopravce o této platební neschopnosti dozvěděl.

9.4 Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

9.5 Odesílatel tímto uděluje souhlas Dopravci, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků.

9.6 Podmínky jsou zveřejněny po dobu 24 hod. denně na síti internet na adrese www.doprava-stehovani.cz a jsou v tištěné podobě k dispozici v sídle Dopravce.

9.7 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6.2018 a nahrazují předchozí znění všeobecných obchodních podmínek.

9.8 Odesílatel se zavazuje vždy písemně upozornit Dopravce na povahu přepravovaného zboží, pokud předmětem přepravy jsou použité nebo porouchané stroje, výbušniny a třaskaviny, rychlokazitelné zboží nebo stěhované svršky. Dopravce upozorňuje odesílatele na nevhodnost vybraných vozidel dopravce k přepravě druhů zboží uvedených v předchozí větě. Při porušení informační povinnosti odesílatele se má za to, že odesílatel trvá na provedení přepravy.

NAŠE PRÁCE NAŠE HOBBY